Archive for مه, 2014

برای پروانه ای که بالهایش را شکستند

15 مه 2014

گر عاشقی و عشق بدین سان باید
وین راز و معما که به این بنماید
از هرچه تهی است این دل دیوانه
با خاطره ات چه سوز بر دل آید