Archive for ژوئن, 2014

شاهد بازی

27 ژوئن 2014

ناز…
با نغمه های آواز
اینک تو در کنارم
با ایده های یک راز
درگوشه ای نشینیم
معشوقه ها گزینیم
خط نگاهمان باز
درهم کند تلاقی
تو در خیال پرواز
من در تدارک ساز

قمار باز

13 ژوئن 2014

دلم تورو میخواد، یه کافهِ تاریک
یک کُلت کمری، چندتا تیرِ باریک
طعم گسِ لبهات
با عطرِ نفسهات
.
چشمای بارونی، همراه یک چاقو
چندتا خطِ خونی، روی هردو بازو