Archive for ژانویه, 2016

حال میر

29 ژانویه 2016

میرحسین حال تو را نمی فهمم
من که فقط عاشق یکی هستم و مرا به حساب هم نمی آورد
دردمندم
و تو عاشق ملتی شدی که از حساب چیزی نمی فهمند